Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng

Kết quả giao dịch CP của ông Hoàng Tâm

 

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Tâm
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: DX2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.200 CP (tỷ lệ 0,41%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.200 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 10.300 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.900 CP (tỷ lệ 0,2%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không đạt giá kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/11/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 01/12/2021.
 
Lên đầu trang

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng

Ngày đăng: 09:06 - 03/12/2021 Lượt xem: 963
Cỡ chữ:

Kết quả giao dịch CP của ông Hoàng Tâm

 

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Tâm
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: DX2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.200 CP (tỷ lệ 0,41%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.200 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 10.300 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.900 CP (tỷ lệ 0,2%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không đạt giá kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/11/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 01/12/2021.
 
Lên đầu trang