Quan hệ cổ đông

Nghị quyết và biên bản ĐH Cổ đông năm 2022

Nghị quyết và biên bản ĐH Cổ đông năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2021

Thông báo mời họp Đại hội Đổng Cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo mời họp Đại hội Đổng Cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo lịch họp và tài liệu ĐH Đồng cổ đông thường niên năm 2023 (phần 2)

Thông báo lịch họp và tài liệu ĐH Đồng cổ đông thường niên năm 2023 (phần 2)

Thông báo lịch họp và tài liệu ĐH Đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo lịch họp ĐH Đồng Cổ đông thường niên năm 2023