Các đơn vị trực thuộc

- Cơ cấu tổ chức Công ty gồm:
        + Hội đồng quản trị:                             03 thành viên
    - Chủ tịch Hội đồng quản trị:                01 người
    - Thành viên Hội đồng quản trị:            02 người
+ Ban giám đốc:                                 05 người
- Giám đốc:                                          01 người
- Phó giám đốc:                                    04 người
        + Ban Kiểm soát:                                 03 người
- Trưởng ban kiểm soát:                       01 người
- Ủy viên                                             02 người
        + Khối cơ quan nghiệp vụ :
    - Gồm 04 phòng nghiệp vụ :                  25 người
   + Phòng Tổ chức Hành chính:                 09 người
   + Phòng Tài chính – Kế toán:                  07 người
   + Phòng Kế hoạch:                                   05 người
   + Phòng Kỹ thuật:                                   04 người
   + Các đơn vị sản xuất, kinh doanh: Gồm 11 đơn vị
        1. Chi nhánh 1: (Số 88 đường 40 Phường Tân Phong Quận 7 TP Hồ Chí Minh):
         - Lao động đang quản lý: 21 người
          + CNQP : 01 người
          + Lao động hợp đồng không xác định thời hạn : 05 người
          + Lao động hợp đồng thời vụ : 21 người
        2.  Chi Nhánh 2 :
         - Lao động đang quản lý:  14 người
         + QNCN: 01 người         
         + CNQP : 01 người
         + Lao động hợp đồng không xác định thời hạn: 02 người
         + Lao động hợp đồng thời vụ: 10 người
   3. Ban điều hành số 1:
         - Lao động đang quản lý: 52 người
         + Lao động hợp đồng không xác định thời hạn: 42 người
         + Lao động hợp đồng thời vụ: 10 người
    4. Ban điều hành số 2:
         - Lao động đang quản lý:  24 người
         + Lao động hợp đồng không xác định thời hạn: 05 người
         + Lao động hợp đồng thời vụ: 19 người
        5. Ban điều hành số 3:
          - Lao động đang quản lý:  32 người
         + QNCN: 01 người         
         + CNQP : 01 người
         + Lao động hợp đồng không xác định thời hạn: 06 người
         + Lao động hợp đồng thời vụ: 25 người
    6. Trạm trộn bê tông Astphan - Quảng Ninh
          - Lao động đang quản lý:  22 người
         + QNCN: 01 người         
         + Lao động hợp đồng không xác định thời hạn: 08 người
         + Lao động hợp đồng thời vụ: 13 người
Lên đầu trang

Các đơn vị trực thuộc

Ngày đăng: 08:21 - 28/09/2020 Lượt xem: 447
Cỡ chữ:

- Cơ cấu tổ chức Công ty gồm:
        + Hội đồng quản trị:                             03 thành viên
    - Chủ tịch Hội đồng quản trị:                01 người
    - Thành viên Hội đồng quản trị:            02 người
+ Ban giám đốc:                                 05 người
- Giám đốc:                                          01 người
- Phó giám đốc:                                    04 người
        + Ban Kiểm soát:                                 03 người
- Trưởng ban kiểm soát:                       01 người
- Ủy viên                                             02 người
        + Khối cơ quan nghiệp vụ :
    - Gồm 04 phòng nghiệp vụ :                  25 người
   + Phòng Tổ chức Hành chính:                 09 người
   + Phòng Tài chính – Kế toán:                  07 người
   + Phòng Kế hoạch:                                   05 người
   + Phòng Kỹ thuật:                                   04 người
   + Các đơn vị sản xuất, kinh doanh: Gồm 11 đơn vị
        1. Chi nhánh 1: (Số 88 đường 40 Phường Tân Phong Quận 7 TP Hồ Chí Minh):
         - Lao động đang quản lý: 21 người
          + CNQP : 01 người
          + Lao động hợp đồng không xác định thời hạn : 05 người
          + Lao động hợp đồng thời vụ : 21 người
        2.  Chi Nhánh 2 :
         - Lao động đang quản lý:  14 người
         + QNCN: 01 người         
         + CNQP : 01 người
         + Lao động hợp đồng không xác định thời hạn: 02 người
         + Lao động hợp đồng thời vụ: 10 người
   3. Ban điều hành số 1:
         - Lao động đang quản lý: 52 người
         + Lao động hợp đồng không xác định thời hạn: 42 người
         + Lao động hợp đồng thời vụ: 10 người
    4. Ban điều hành số 2:
         - Lao động đang quản lý:  24 người
         + Lao động hợp đồng không xác định thời hạn: 05 người
         + Lao động hợp đồng thời vụ: 19 người
        5. Ban điều hành số 3:
          - Lao động đang quản lý:  32 người
         + QNCN: 01 người         
         + CNQP : 01 người
         + Lao động hợp đồng không xác định thời hạn: 06 người
         + Lao động hợp đồng thời vụ: 25 người
    6. Trạm trộn bê tông Astphan - Quảng Ninh
          - Lao động đang quản lý:  22 người
         + QNCN: 01 người         
         + Lao động hợp đồng không xác định thời hạn: 08 người
         + Lao động hợp đồng thời vụ: 13 người
Lên đầu trang