Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2

Sáng ngày 28/9/2017, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Xiển - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Các đồng chí đại biểu chỉ huy các Phòng chức năng Tổng Công ty, Tổ giúp việc cổ phần hóa, đại biểu Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại An Dương; đại biểu đơn vị tư vấn và các cổ đông Công ty cổ phần  Đầu tư và Xây dựng 319.2.


Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Xiển - Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
     Đại hội đã thảo luận thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2; Kế hoạch SXKD quý IV năm 2017, định hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018; Thông qua thù lao HĐQT, BKS; thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Đồng thời thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thành lập công ty theo các quy định của pháp luật. Đại hội đã lựa chọn, bầu ra 03 đồng chí vào Hội đồng quản trị và 03 đồng chí vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ngay sau khi ra mắt, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên, bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty và các chức danh điều hành khác của Công ty.

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội 
     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Xiển - Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, sự nỗ lực cố gắng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV 319.2, Tổ giúp việc trong quá trình triển khai, thực hiện công tác cổ phần hóa. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm mà Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới, trên cơ sở phát huy tinh thần đoàn kết, thượng tôn pháp luật và bảo đảm an toàn để phấn đấu xây dựng đơn vị phát triển bền vững sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần./.
     Bài và ảnh: Đại úy Nông Minh Đức - PTP Chính Trị Công ty 319.2
Lên đầu trang

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2

Ngày đăng: 09:19 - 30/09/2020 Lượt xem: 844
Cỡ chữ:

Sáng ngày 28/9/2017, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Xiển - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Các đồng chí đại biểu chỉ huy các Phòng chức năng Tổng Công ty, Tổ giúp việc cổ phần hóa, đại biểu Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại An Dương; đại biểu đơn vị tư vấn và các cổ đông Công ty cổ phần  Đầu tư và Xây dựng 319.2.


Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Xiển - Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
     Đại hội đã thảo luận thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2; Kế hoạch SXKD quý IV năm 2017, định hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018; Thông qua thù lao HĐQT, BKS; thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Đồng thời thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thành lập công ty theo các quy định của pháp luật. Đại hội đã lựa chọn, bầu ra 03 đồng chí vào Hội đồng quản trị và 03 đồng chí vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ngay sau khi ra mắt, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên, bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty và các chức danh điều hành khác của Công ty.

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội 
     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Xiển - Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, sự nỗ lực cố gắng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV 319.2, Tổ giúp việc trong quá trình triển khai, thực hiện công tác cổ phần hóa. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm mà Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới, trên cơ sở phát huy tinh thần đoàn kết, thượng tôn pháp luật và bảo đảm an toàn để phấn đấu xây dựng đơn vị phát triển bền vững sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần./.
     Bài và ảnh: Đại úy Nông Minh Đức - PTP Chính Trị Công ty 319.2
Lên đầu trang